Veligandu maldives photo by Shifaaz shamoon (@sotti) on Unsplash

This post was originally published on this site

Download this photo in Veligandu Island, Maldives by Shifaaz shamoon (@sotti)